نویسنده = زهرا تاجمیر ریاحی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات ساختاری شکستگی ها و چینه نگاری مکانیکی رسوبات کرتاسه ناحیه اصفهان

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 36-58

علی فرضی پور صائین؛ زهرا تاجمیر ریاحی؛ همایون صفایی؛ سهیلا بیگی


شماره‌های پیشین نشریه