مطالعات ساختاری شکستگی ها و چینه نگاری مکانیکی رسوبات کرتاسه ناحیه اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

تغییرات نسبی در سطح آب دریا و رخساره های رسوبی به طور قابل توجهی بر لیتولوژی، ضخامت، تخلخل، دیاژنز و سطوح محدود کننده ی لایه های رسوبی، که همه آن ها از فاکتورهای کنترل کننده ی الگوی شکستگی ها می باشند تاثیر می گذارد. در این بررسی ارتباط بین تراکم و فاصله داری شکستگی ها با پارامترهایی همچون جنس و ضخامت واحدهای رسوبی کرتاسه در دو منطقه دیزلو و کلاه قاضی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته شده است. شناسایی سیستم های شکستگی با استفاده از تصاویر ماهواره ای، تلفیق مطالعات چینه شناسی با تحلیل هندسی و مکانیکی درزه ها به روش خطی (از طریق برداشت داده های صحرایی و مطالعه تصاویر تهیه شده از منطقه) و تحلیل های آماری شکستگی ها از مهمترین مواردی است که در این پژوهش به آن ها پرداخته شده است. براساس این مطالعه مشخص گردید که مناطق دیزلو و کلاه قاضی به ترتیب دارای پنج و شش دسته شکستگی می باشند و تغییر در فاصله و تراکم شکستگی ها با ضخامت لایه های رسوبی و نوع لیتولوژی در ارتباط می باشد. با مطالعات چینه نگاری مکانیکی و بررسی ویژگی های شکستگی در سنگ های رسوبی مختلف، می توان به فهم پیشگویانه ای از الگوی شکستگی ها در واحدهای رسوبی مختلف دست یافت و در پی آن اطلاعات و دانش خود را پیرامون ذخیره سازی و نحوه جریان یافتن سیالات در داخل سنگ های رسوبی مناطق مختلف بهبود بخشید.
 

منابع

آقانباتی، ع.، 1379. پهنه‌های رسوبی- ساختاری عمده ایران (کارت پستال)، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.

آقانباتی، ع.، 1383. زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.

حبیبی، ط.، وزیری مقدم، ح.، طاهری، ع. ا.، 1385. بیواستراتیگرافی سنگ های کرتاسه بالایی نواحی کلاه قاضی و کوه شیدان (جنوب شرق اصفهان) بر اساس فرامینفرها. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) 1، 176-151.

زاهدی، م.، 1978. نقشه زمین شناسی چهار گوش اصفهان به مقیاس 250000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور، شماره F8، تهران.

صفری، ا.، 1374. میکروفاسیس سنگ های کرتاسه زیرین در شمال شرق اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. صدری، م.، 1388. میکروفاسیس محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی طبقات سنگی آلبین بالایی تا کنیاسین در نواحی شمال چاه ریسه و کلاه قاضی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان.

فرضی پور، ع.، جلالی پور، م.، مرسل نژاد، د.، 1385. معرفی چینه نگاری مکانیکی و نقش آن در ارزیابی مخازن هیدروکربنی (با ذکر شواهدی در سازند سروک ناحیه لرستان). مجله اکتشاف و تولید 38، 8-5.

وزیری مقدم، ح.، طاهری، ع. ا.، کیمیاگری، م.، 1385. اصول چینه نگاری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.