بررسی فازهای مختلف گسلش در ناحیه سقز و ارائه الگوی ژئودینامیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکتونیک،زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه گلستان گرگان ایران

2 Beheshti Avenue-Gorgan-Iran

3 دکتری تکتونیک گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه گلستان گرگان ایران

چکیده

چکیده: منطقه سقز واقع در بخش شمال­باختری زون دگرگونی سنندج-سیرجان متاثر از فازهای متعدد دگرریختی قرار گرفته است و این مسئله را می­توان به صورت ایجاد نسل­های مختلف گسلش در محیط­های شکل­پذیر تا شکنا مشاهده نمود. توسعه گسل­ها نقش عمده­ای در ایجاد چارچوب ساختاری و دگرریخت کردن منطقه ایفا نموده است. در طی این پژوهش، با کمک روش­های سنجش از دور، GIS و پیمایش­های صحرایی، رخنمون واحدهای سنگی و خطواره­های اصلی استخراج گردیدند و گسل­های اصلی و فرعی مشخص شده و پارامترهای ساختاری آن­ها اندازه­گیری شد. نتایج حاصل تحلیل­های هندسی و حرکتی نشان می­دهد که سه روند اصلی گسلش در منطقه رخ داده است که ترتیب تقدم و تاخر به گونه­ای است که نسل اول (با امتداد N130-140) دارای دگرریختی­هایی در محیط شکل­پذیر (در بخش باختری) می­باشد. این روند توسط نسل دوم گسلش در محیط­های شکل­پذیر تا شکنا-شکل­پذیر بریده و جابجا شده است. تمامی گسل­های ایجاد شده در  دو نسل اول و دوم توسط گسل­هایی با امتداد  N10-20  در محیطی شکنا بریده و جابجا شده­اند. این سه نسل گسلش سبب ایجاد شکلی خمیده از ساختارها و همچنین واحدهای سنگی منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها


- افتخارنژاد، ج.، 1352، نقشه زمین­شناسی چهارگوش مهاباد، مقیاس 1:250000، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

- باباخانی، ع.، حریری، ع.، فرجندی، ف.، 1382- نقشه وشرح نقشه زمین­شناسی ورقه سقز با مقیاس 100000/1، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

- تاج­الدین، ح.، راستاد، ا.، یعقوب­پور، ع.، محجل، م.، 1392- اثرات دگرگونی و دگرشکلی بر کانسار سولفید توده­ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان، فصلنامه علوم زمین، سال 22، شماره 87، صفحات 40-33.

- خلقی خسرقی، م.ر. ، 1378، نقشه زمین­شناسی چهارگوش چاپان، مقیاس 100000/1، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

- محجل، م.، 1383- ساختار در پهنه­های برشی طلادار منطقه آلوت (کردستان)، کتابچه بیست و سومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.

- یارمحمدی، ع.، راستاد، ا.، 1385- دگرشکلی و نقش آن در افزایش بازیافت طلا در ذخیره ماسی سولفید غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، کتابچه بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.

 -Alavi-Naeini et al., 1976- Geological map of Takab, with the scale of 1:250,000. Geological Survey of Iran.

- Aliyari, F., Rastad, E., Mohajjel, M., 2012- Gold Deposits in the Sanandaj–Sirjan Zone: Orogenic Gold Deposits or Intrusion-Related Gold Systems?, ،Resource Geology, Vol. 62, No. 3: 296–315

- Alric, G. & Virlogeux, D., 1977- Petrographie et geochimie des roches metamorphiques et agmatiques de la region de Deh Bid-Bawanat, chainede Sanandaj Sirjan, Iran. These, 3eme cycle, ،Universite Scientifique et Medicale de Grenoble, Grenoble.

- Berberian, M., 518 P ،Contribution to the seismo-tectonic of Iran, 1976. Geo. Sur. Iran, Rep No: 39

-Eftekharnezhad, G., 1973- Geological map of Saghez, Scale: 1/250000., Geological Survey ,Iran.

- Hoshmandzade, A. & Sohili, M., 1990- Description of Geological Map of Eqhlid Sheet, Geological map of Iran.

- Lillesand, T.M. & Kiefer, R.W., 2000- Remote Sensing and Image Interpretation, 4th ed.; John Wiley and Sons: New York, NY, USA; pp. 20-180.

- Mohajjel, M., Fergusson, C.L. and Sahandi, M.R., 2003- Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 21, 397-412

- Mohajjel, M., 1997- Structure and tectonic evolution of Palaeozoic-Mesozoic rocks, Sanandaj–Sirjan Zone, Western Iran. Ph.D. thesis, University of Wollongong, Wollongong, Australia, 230 pp.

Mohajjel, M., and Sahandi, M.R., 1998 - . Geological Survey of Iran, 31, 22.

- Marrett, R. & Allmendinger, R. W., 1990- Kinematic analysis of fault-slip data, J. of structural Geology, Vol. 12, No. 8, pp. 973-986

- Ramsay, J. G. & Huber, M. I., 1987- The techniques of modern structural geology, 2: Folds and Fractures.

- Taraz, H., 1974- Description of Geological Map of Surmagh-Deh Bid Area. Report no. 37, Geological Survey of Iran, Tehran.1:250000 Series sheet G10, Geological survey of Iran. Academic Press, 391 pp.

- Stocklin, j., 1968- Structural history and tectonics of Iran, a review. American Association of Petroleum geologists Bulletin, 52(7), PP. 1229- 1258.

- Safari, H., Pirasteh, S. and Shattri, B.M., 2011- Role of Kazerun Fault for Localizing Oil Seepage in the Zagros Mountains, Iran: an Application of GiT, International Journal of Remote sensing, Vol: 32, No: 1, 1-16

- Safari H.O., Abbaszadeh Z., Mollaee S. and Raghimi M., 2011, Structural Controls on Distribution Patterns of Springs In Alborz- Kope Dagh Boundary, Gorgan, Iran, International Geoinformatics Research & Development Journal, Vol. 2, Issue 3, pp. 11- 21.