شناسایی زونهای آسیب دیده گسلی و خرد شده، با محاسبه تراکم شکستگی ها با داده های ژئوفیزیکی جهت اکتشاف آب در سازند سخت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز-دانشکده علوم طبیعی-گروه علوم زمین-تبریز-ایران

2 استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه علوم زمین،تبریز ایران

3 کارشناس شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

4 - کارشناس سازمان منابع آب اردبیل

5 کارشناس شر کت آبیاب زمین

10.22077/jt.2020.2490.1021

چکیده

نیاز انسان به آب شرب سالم و پایدار مساله مهم جوامع بشری است. استفاده بی رویه در دهه های گذشته از آبخوان‌های سازندهای نرم در کشور باعث شده اکتشاف آب در سازندهای سخت بیشتر مدنظر قرار گیرد، از این رو اکتشاف آبهای زیرزمینی در سازندهای سخت متمر کز شده است. تکتونیک و گسلها از فاکتورهای مهم در خرد کردن سنگها و سازندها و توسعه آبخوانهای گسلی است. بنابر این در این پژوهش نقش عوامل ساختاری در توسعه تحت الارضی شکستگی هابررسی می شود و از آزمایشهای ژئوفیزیک بهره برده می شود تا بهترین نقاط برای حفر چاه تعیین و منابع آب اکتشاف گردد. در این خصوص نتایج مطالعات موردی سه محدوده آغلغان چای، دانشگاه آزاد کرمانشاه و شهر خمارلو مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیت مهمی برای اولین بار در ایران در این خصوص یعنی پارامتر لاندا جهت تعیین تراکم شکستگی ها در محدوده های مطالعاتی استفاده شده است.
این پارامتربا تهیه نقشه های پربند آنیزوتروپی، تراکم شکستگی و درزه ها را مشخص کرده است. هرجا این پارامتر بیشترین است آبهای زیر زمینی نیز بیشترین مقدار را دارد. مقدار این پارامتر در طرح آغلغان چای و خمارلو برابر 8 و در محدوده دانشگاه آزاد کرمانشاه برابر 76/1بدست آمده است. محل سونداژ2 در طرح خمارلوپس از حفاری بیش از 40 لیتر بر ثانیه آبدهی داشته است. از این رو این روش جدیدی است برای ارزیابی آبخوانها قبل از حفاری چاه و دستیابی به منابع آبهای زیر زمینی جدید و مدیریت بهینه مخاطرات عدم برخورد به آب.

کلیدواژه‌ها