نگرشی نو بر فرانهادگی برش راست‌گرد بر گرانیت میلونیتی ده زمان، گستره کوه سرهنگی، شمال باختر بلوک لوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 کارشناسی ارشد زمین شناسی، گروه زمین‌شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس.

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

3 استادیار، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران .

10.22077/jt.2020.1360

چکیده

چکیده :
توسعه برگوارگی میلونیتی با راستای میانگین جنوب شرقیE)62(S  و با شیب حدود ˚80 به سمت شمال شرق از ساختارهای شاخص گرانیت میلونیتی ده زمان به سن تقریبیMa557-561 در پهنه برشی کوه سرهنگی با راستای ˚E70N در شمال باختر بلوک لوت است.موقعیت خطواره کشیدگی با میانگین زاویه افتادگی ˚35 به سمت شرق تا جنوب شرقی و همچنین ریزساختارهای ثبت‌شده در آن (به­ویژه بلورهای فلدسپار)، مؤید برش غالب راستالغز چپ­گرد با اندکی مؤلفه فشارشی است. برش چپگرد احتمالا اندکی پس از جایگیری توده های گرانیتی و در دمای 300 الی 500 درجه سانتی گراد در بازه زمانی کامبرین آغازین روی داده است. بررسی­های تکمیلی و یافته­های نوین در این پژوهش در خصوص نشانگرهای سوی برش ثبت‌شده در بلورهای کوارتز و میکا بیانگر فرانهادگی قابل‌توجه برش راستالغز راست­گرد بر روی برش قدیمی چپ­گرد است. با توجه به نبود داده های سنی رادیومتریک از میلونیتهای منطقه اظهار نظر قطعی در خصوص زمان برش دشوار است اما با توجه به شواهد چینه شناسی و ساختاری موجود در پهنه کوه سرهنگی، این برش جوانتر احتمالا در زمان کرتاسه-پالئوسن روی داده است. این تغییر سوی برش با چارچوب تکامل زمین ساختی منطقه کوه سرهنگی که در آن نوع برش به‌دفعات تغییر کرده است، سازگار است.

کلیدواژه‌ها