اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر تغییر ضرایب لرزه‌خیزی آذربایجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز

2 . کارشناس ارشد تکتونیک، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 . دانشیار گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22077/jt.2020.1363

چکیده

در این پژوهش با توجه به خشک شدن دریاچه ارومیه و باربرداری گسترده در سطح پوسته، به بررسی تغییرات ضریب لرزه خیزیb و افزایش احتمالی زلزله خیزی منطقه در بازه های زمانی قبل (1990 تا 2004) و بعد از کاهش (2005 تا 2017) سطح آب دریاچه ارومیهپرداخته شده است. بررسی تغییرات پارامتر لرزه­خیزیb ما­بین سال­های 2005 تا 2017 هم زمان با کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش مقدار ضریبb و افزایش تنش در منطقه را بیان می­کند. همچنیننمودار مقایسه تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه و لرزه­خیزی منطقهنیز نمایانگر میزان افزایش لرزه­خیزیدرمنطقههمزمانباکاهش سطحآبدردریاچه ارومیهاست.بررسی شعاع تاثیر تغییرات ضریب bنشانگر احتمال تاثیر پذیریزلزله4/6 سال 1391اهر و ورزقان و زلزله­های 4/7 سال 1390 وان ناشی از کاهش سطح آب دریاچه ارومیهو باربرداری حاصل از آن در حدود 20 میلیارد تن است.

کلیدواژه‌ها