تکتونیک لبه شرقی پهنه لوت در منطقه نهبندان؛ موردی از معماری یک حاشیه همگرای قدیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زاهدان، زاهدان، ایران.

2 استادیارگروه زمین شناسی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان - ایران

3 3- دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زاهدان، زاهدان، ایران.

4 4- استادیار،گروه تحقیقاتی MTA-MTM-ELTE ، پالئونتولوژی، بوداپست، مجارستان.

5 5- کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زاهدان، زاهدان، ایران.

10.22077/jt.2020.1556

چکیده

حاشیه شرقی پهنه لوت در منطقه نهبندان با توالی ضخیمی از سنگ‌های سیلیسی - کلاستیکی ریزدانه منتسب به تریاس فوقانی–  ژوراسیک مشخص می‌شود. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی چهار واحد تکتونو - استراتیگرافی را برای منطقه مذکور پیشنهاد می‌کنند که به‌ترتیب از غرب به شرق با راستای تقریبی شمالی - جنوبی کشیده شده‌اند. این واحدها عبارتند