تحلیل هندسی و جنبشی گسل باختر تالش، شمال‌باختر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 2کارشناسی ارشد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 3 دکترای تخصصی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مرکز تبریز، تبریز، ایران

10.22077/jt.2020.1557

چکیده

گسل باختر تالش با روند عمومی شمال‌خاور- جنوب‌باختر در پهنه ساختاری البرز باختری- آذربایجان، درشمال‌باختر ایران و در جنوب شهر اردبیل واقع شده‌ است. این گسل مرز بین ارتفاعات (جنوب شهر اردبیل)شامل بخش‌های آتشفشانی آندزیتی و بازالتی ائوسن در بلوک جنوب‌خاوری و دشت متشکل از رسوبات آواری پلیوسن پسین- کواترنری در بلوک شمال‌باختری است. شکستگی‌های پر شیب (شیب بین 60 تا 80 درجه) و گسل‌های عادی همزمان با رسوبگذاری در بخش‌های آتشفشانی و آذرآواری ائوسن در ارتباط با تاثیر فاز کششی ائوسن در  پهنه گسلی باختر تالش است. تاقدیس فرادیواره ملایم با تمایل سطح محوری به سمت شمال‌باختر در واحدهای سنگی ائوسن مربوط به فعالیت گسلی معکوس با شیب به سمت جنوب‌خاور می‌باشد که در حال حاضر با نهشته‌های آواری اواخر پلیوسن-کواترنری  پوشیده شده است. شکستگی‌ها وگسل‌های قائم برداشت‌شده در مسیر گسل باختر تالش در ارتباط با حرکات چپگردی فعال درپهنه دگرشکلی گسل باختر تالش هستند بطوریکه باعث جابجایی چپگرد آبراهه‌ها نیز شده‌اند.

کلیدواژه‌ها