تحلیل خطر زلزله در شهرستان ایذه، استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22077/jt.2020.1560

چکیده

زلزله مخرب­ترین مخاطره زمین­شناسی است که منجر به خسارات مالی و جانی گسترده می­شود. تحلیل خطر زلزله ابزاری موثر برای پیش­بینی و کاهش خطرات این پدیده است. در این تحقیق ارزیابی خطر زلزله در شهرستان ایذه تا شعاع 50 کیلومتری مدنظر قرار گرفته است. به این منظور شرایط زمین­شناسی، گسل­های فعال و ابعاد و هندسه آنها و نیز تاریخچة لرزه­خیزی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تحلیل خطر زلزله با بکارگیری رویکرد احتمالاتی صورت پذیرفته است. پارامترهای جنبش نیرومند زمین (بزرگی و بیشینه شتاب) برای دوره بازگشت 5 تا 200 سال و با احتمال وقوع 10، 37 و 64 درصد تعیین شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بیشینه بزرگی زلزله مبنای طرح (DBE) برای دوره های بازگشت 5 تا 200 سال در این منطقه بترتیب بین 79/4 تا58/6 ریشتر متغیر است. همچنین، این مقادیر برای بیشینة بزرگی قابل انتظار (MCE) از 89/5 تا 69/7 ریشتر تغییر می­کند. نتایج حاصل از رابطه میرایی کمبل نشان می­دهد که بیشینه شتاب­های قابل انتظار و مبنای طرح برای شهر ایذه بترتیب 25/0 و g 48/0 است. همچنین، نقشه­های پهنه­بندی خطر زلزله منطقه مطالعاتی برحسب شتاب در احتمال 10 و 64 درصد برای دوره 50 ساله تهیه گردید و به کلاس­های با خطر کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم­بندی شدند. این نقشه­های خطر نشان می­دهند که برای احتمال وقوع 10 و 64 درصد بترتیب 54/55 و 13/43 درصد از منطقه در محدوده با خطر زیاد و خیلی زیاد قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها