بررسی توان لرزه‌خیزی پاره‌های اصلی گسل شمال تبریز به روش Kijko

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بو‌علی سینا، همدان

2 استادیار تکتونیک و مسئول مرکز پایش پیش نشانگرها، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز.

3 استادیار تکتونیک، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان.

چکیده

چکیده
 در این مطالعه گستره سه پاره اصلی گسل شمال تبریز شامل پاره شمالی، میانی و جنوبی برای تحلیل توان لرزه­خیزی انتخاب شده است. بدین منظور داده­های زمین­لرزه­های رویداده از سال 1900 تا 2014 میلادی در گستره سه پاره اصلی که توسط شبکه لرزه­نگاری موسسه ژئوفیزیک تهران و همچنین ایستگاه منطقه ای آن یعنی مرکز لرزه­نگاری تبریز ثبت شده است تهیه گردید. بر این اساس بانک اطلاعاتی کاملی شامل 2850 زمین­لرزه برای پهنه گسل فراهم و مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، فهرست زمین‌لرزه‌ها با هدف اطمینان از مستقل بودن رویدادهای زمین‌لرزه به روش نوپوف پردازش و پیش‌لرزه و پس­لرزه‌های موجود در کاتالوگ حذف شد. سپس پارامتر­های لرزه­خیزی شامل نرخ رویداد سالیانه، آهنگ فعالیت و دوره بازگشت محتمل زمین­لرزه­ها برای بازه‌های زمانی 50، 100، 475 سال برحسب بزرگا برای سه پاره گسل شمال تبریز به روش کیکو تعیین گردید. در آخر نتایج حاصل برای سه پاره جهت بررسی تفاوتها مورد مقایسه قرار گرفت که در بین سه پاره احتمال دوره بازگشت زمین­لرزه­ها برای پاره میانی و شمالی بیشتر از پاره جنوبی بدست آمده است. همچنین با توجه به نتایج این پژوهش دوره بازگشت زمین­لرزه­های مخرب گسل تبریز با بزرگای 6 تا 5/6 ریشتر 475 سال است.

کلیدواژه‌ها


- منابع

- آمبرسیز، ملویل (1370)؛ تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران، ترجمه ابوالحسن رده، انتشارات آگاه تهران، 674.

-  بهیاری، محجل  (1386)؛  نرخ لغزش کلی گسل تبریز و رابطه آن با تئوری تکتونیک فرار برای شمال غرب ایران (بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین)، 160.

-  حسامی، خالد، جمالی، فرشاد، طبسی، هادی (1380)؛ « نقشه گسل های فعال ایران » پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، چاپ آزمایشی.

-  زمانی،  بهزاد  (1392)؛  مدل تکتونیکی فلات آذربایجان، فصلنامه علوم زمین، دوره 22، شماره 87، صفحه 41-50.

-  سیاهکالی مرادی علی، تاتار محمد، هاتسفلد دنیس، آن پل (1387)، مطالعه ساختار سرعتی پوسته و سازوکار گسلش در زون گسلی امتداد لغز تبریز، فصلنامه علوم زمین، شماره 70، 140-153.

-   نوری، احد؛ زمانی، بهزاد، موید، محسن (1393)؛ بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز، فصلنامه علوم زمین، شماره 95، 313-322.

- Ambraseys, N.N. and Melville.C.P, 1982. A History of Persian Earthquakes (Cambridge University Press,Cambridge), 236.

- Berberian, M., 1997. Seismic sources of the Transcaucasian historical earthquakes. In: Giardini, D., and Balassanian, S. (Eds.), Historical and Prehistorical Earthquakes in the Caucasus. Kluwer Academic Publishing, Dordrecht, Netherlands, pp. 233–311.

- Berberian, M. and Yeats, R. S., 1999. Pattern of historical earthquake rupture in the Iranian Plateau. Bull. Seism. Soc. Am., 89, 120-139.

- Gardaner and Knopoff, 1974 ,”Is the sequence of earthquake in southern California,with aftershockes removed,poissonian”,Bulletin of the seismological society of America., 64, 1363-1367.

- Hessami, K., Pantosti, D., Tabasi, H., Shabanian, E., Abbasi, M.R., Feghhi, K. and Soleymani, S., 2003. Paleoearthquakes and slip rates of the North Tabriz Fault, NW Iran: preliminary results. Annals of Geophysics, 46, 903-915.

- Kijko, A. and Sellevoll, M. A., 1992. Estimation of earthquake hazard parameters from incomplete data files, part II, incorporation of magnitude heterogeneity, Bull. Seism. Soc. Am., 82, 120-134.

- Kirpes, M. 1998. Bring Environmental Justic To Natural Hazards, book, Michigan University.

- Maggi, A., Priestley, K. and Jackson, J. 2002. Focal Depth of Moderate and Large Size Earthquake in Iran. Journal of Seismology and Earthquake Engineering. 4, 1-10.

- Mirzaei,  N.,  Gao,  M. and  Chen,  Y.  T.,  1998,  Seismic  source  regionalization  for  seismic  zoning  of  Iran:  Major  seismotectonic  provinces,  Journal  of  Earthquak- e  Prediction  Research, 7, 465-495.

Zamani,B. and Masson,F. ,2013, Recent Tectonics of East (Iranian) Azerbaijan from stress state reconstructions, Tectonophysics, 10, 630-660.