شناسایی گسل‌های عرضی‌- ‌برشی زیر سطحی و تحلیل اثر دگرریختی‌های آن‌ها در باختر خرم آباد در زاگرس چین خورده- رانده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 .استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از راههای شناخت خطواره‏های عرضی- برشی به دلیل عدم رخنمون در سطح زمین، استفاده از تغییرشکل‏های ایجاد شده در پوشش رسوبی می باشد. شناسایی این تغییرشکلها در مقیاس تصاویر ماهواره‏ای امری متداول است، لیکن در مقیاس رخنمون نیاز به شناسایی و تحلیل دقیق شواهد ساختاری دارد. دراین مطالعه وجود پنج خطواره در باختر خرم آباد واقع در زاگرس چین خورده- رانده محرز گشت. موقعیت و سازوکار این خطواره ها بر اساس تصاویر ماهواره‏ای، تغییرشکلهای بزرگ مقیاس صورت گرفته توسط آنها ( ایجاد تغییر در روند رودخانه ها، قطع و جابجایی روند گسل خرم آباد و خمش اثر محوری چینها) و تغییر شکلهای جزئی تر در ساختارهای منطقه ( پیدایش ساختار دوپلکس امتدادی، تغییر در موقعیت و ساز و کار برخی از گسل‏های راندگی و تغییر موقعیت سطح محوری و پهلوی شمالی چین ( تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


سایت سازمان زمین شناسی امریکا (http:/neic.usgs.gov/neic/epic_rect.html).

سایت (http://www.isc.ac.uk/cgi-bin/agency-get?agency=ZUR_RMT)

سایت (http://www.isc.ac.uk/cgi-bin/agency-get?agency=HRVD)

مهشاد نیا ف.، 1381. استفاده از رهیافت دورسنجی در شناسایی گسل‌های زیرسطحی و سبک دگرریختی‌های آنها در جنوب شرق زاگرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.