تاریخچه تکتونیکی کمپلکس ماهیرود (چشمه استاد) بر پایه داده‌های ساختاری جدید، شرق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشگاه جامع علمی کاربردی سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 - گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

کمپلکس ولکانو-پلوتونیک ماهیرود (چشمه استاد) در حاشیه شمال شرقی پهنه جوش خورده سیستان رخنمون دارد. بخش آذرین، نهشته های آذرآواری و گدازه­ها آندزی-بازالت، آندزیت و داسیت  است که توسط یک استوک تونالیتی با سن کرتاسه فوقانی قطع گردیده است. کمپلکس ماهیرود خصوصیات محیط تکتونوماگمایی متعلق به جزایر قوسی امروزی را نشان می دهد. مطالعات ساختاری سنگ­های رسوبی پوشاننده کمپلکس ، حاکی از  وقوع حداقل سه رخداد دگرشکلی قبل، همزمان و پس از برخورد، از  زمان کرتاسه تا عهد حاضر می باشد. حادثه D1یا حادثه قبل از برخورد بلوکهای افغان و لوت، با شکل گیری تراست ها و چین­های مرتبط برگشته ، با روند کلی شرقی-غربی و شیبی به سمت شمال مشخص می شود. رخداد D2 یا رخداد همزمان با برخورد، با چین خوردگی مجدد و گسلش ساختارهای حادثه قبلی و گسترش الگوی تداخلی تیپ یک رمزی مشخص می شود که نتیجه تغییر عمومی روندها به سمت شمال تا شمال غرب می باشد. واقعهD3 یا واقعه بعد از برخورد با گسترش دو دسته گسلهای مزدوج امتداد لغز مشخص میگردد که کلیه ساختارهای قبلی را قطع کرده اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، بایستی اقیانوسی بزرگتر از آنچه قبلا بعنوان آبراهه اقیانوسی کوچک در نظر گرفته شده را متصور شویم. بنابراین نظریه رخداد کافت زایی  قاره ای در شرق ایران با شواهد ساختاری و پترولوژیکی منطقه مورد مطالعه، در تناقض است.

کلیدواژه‌ها


کشتگر، ش. 1395 .تاریخچه تکتونوماگمایی کمپلکس ولکانو-پلوتونیک ماهیرود: شرق سربیشه، شرق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی-تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان .

کشتگر، ش.، باقری،س.، بومری، م.، گرگیج، م.a  1395. ژئوشیمی و خاستگاه تکتونیکی کمپلکس ولکانو-پلوتونیک ماهیرود: بقایایی از جزایر قوسی کرتاسه فوقانی در پهنه جوش خورده سیستان  ، مجموعه مقالات بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران .

 کشتگر، ش.، باقری،س.، بومری، م.، ناکاشیما، ک.،b 1395 . تحولات ساختاری کمپلکس ولکانو-پلوتونیک ماهیرود، شرق ایران، مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران،  195-189.