بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

 • ریاحی، زهرا تاجمیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
 • رادفر، شهباز [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران
 • رجحانی، عماد [1] گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد،‌ مشهد، ایران
 • رحیمی، بهنام [1] دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • رحیمی، بهنام [1] ، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رستمی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بو‌علی سینا، همدان
 • رشیدی، احمد [1] گروه لرزه زمین ساخت، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • رضایی، حامد [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

ز

س

ش

ص

ض

 • ضارب، محمد [1] 1گروه تکنونیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

ط

 • طبرسا، علیرضا [1] گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

 • ندائی، مهناز [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
 • ندیمی، علیرضا [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب، ایران
 • نصیری، مهسا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، گروه زمین‌شناسی، خوی، ایران
 • نظری، حمید [1] استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، تهران

و

 • وقاری، پژمان [1] کارشناس ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ه

ی