محیط تکتونوماگمایی سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه در شمال درح (جنوب خاوری سربیشه)، خاور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی

چکیده

چکیده
منطقه مورد مطالعه در شمال درح و در بخش شمالی زمیندرز سیستان قرار دارد. در این منطقه، سنگ­های آتشفشانی با ترکیب بازالت، آندزیت بازالتی، تراکی آندزیت و آندزیت منسوب به کرتاسه به صورت بین لایه­ای با سنگ­های رسوبی با همین سن قرار گرفته­اند. بافت غالب در این سنگ­ها پورفیری، گلومروپورفیری، اینترگرانولار، حفره­ای و بادامکی می­باشد. پلاژیوکلاز و پیروکسن، کانی­های اصلی سازنده سنگ­های بازالت و آندزیت بازالتی و پلاژیوکلاز، هورنبلند و کمی آلکالی فلدسپار، فنوکریست­های آندزیت و تراکی آندزیت می­باشند.
این سنگ­ها ماهیت کالک آلکالن تا تولئیتی دارند و غنی­شدگی از  LILE, LREEو تهی­شدگی از P , Nb, Ti را نشان می­دهندکه بیانگر وابستگی آنها به مناطق فرورانش می­باشد. غنی­شدگی درSr, K, Cs, U ,Th, Zr  ناشی از پدیده آلایش پوسته­ای می­باشد. این ماگماتیسم، فرورانش لیتوسفر اقیانوسی سیستان در شرق ایران را تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها


منابع

-              ساعی پور کرمجوان، ل، 1392، زیست چینه نگاری و محیط دیرینه آهک­های کرتاسه فوقانی هم زاد با سنگ­های آذرین منطقه درح- لانو (شرق بیرجند)، پایان نامه کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه بیرجند.

-              علوی نائینی، م.، 1983، نقشه زمین شناسی چهارگوش گزیک با مقیاس 1:250000 شماره ل 8، سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور.

-              علوی نائینی، م.، 1983، نقشه زمین شناسی ماهرود با مقیاس 1:100000 ورقه 8154، سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور.

-              فتوحی راد، غ.، 1383، پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت‌های دگرگون شده شرق بیرجند، رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.

-              گودرزی م.،"پترولوژی سنگهای آتشفشانی شرق سربیشه(شرق ایران)،" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند(1391)

-              محمدی، س.س.، 1391، مطالعه زمین شناسی وپترولوژی سنگ­های آتشفشانی ترشیری منطقه معدن پرلیت سربیشه(شرق بیرجند)، با نگرشی بر کاربرد صنعتی آن، مجله زمین شناسی اقتصادی، شماره1، جلد4 ،ص 76-59

-              مکی پور، م.، 1391، مطالعه زمین­شناسی،­ دگرسانی و پترولوژی سنگ­های آذرین منطقه گلاب (سربیشه،شرق ایران). گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند، 117 صفحه.

-              یاری ف.،1393 سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای نیمه نفوذی مرتبط با اسکارن شمال کلاته شب(شمال درح، شرق استان خراسان جنوبی).گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند، 104 صفحه.