پهنه بندی خطر زمین لرزه و زمین لغزش به روش آنالیز شبکه (ANP) در رشته کوه باقران (جنوب بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند بیرجند ایران

2 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی طبس ایران

چکیده

هدف از پهنه بندی خطر زمین­لرزه و زمین­لغزش تقسیم بندی سطح زمین به پهنه های مجزا بر اساس درجه واقعی بروز این خطرها می باشد. در این تحقیق پس از تهیه نقشه زمین لغزش ها با استفاده از کارهای میدانی و نقشه های زمین شناسی، عوامل موثر در وقوع زمین لرزه و زمین لغزش  در کوه باقران تهیه شد و تراکم سطح آنها (وزن داخلی) محاسبه گردید. مقایسات زوجی بین این پارامترها صورت گرفت در این زمینه پارامترهای موثر، اولویت بندی شد. در مرحله بعدی با استفاده از منطق فازی، درجه عضویت پارمترها مشخص شد و در پایان با هم تلفیق شدند. از بین عوامل موثر بر زمین لرزه، پارامتر هم شتاب بیشترین وزن را به خود اختصاص داد و از بین عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش پارامتر هم شتاب لرزه ای و فاصله از گسل بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند. در پایان پس از تلفیق نقشه های حاصل از زمین لغزش و زمین لرزه مشخص شد که به ترتیب 16/0، 35/0، 2/0 ،19/0 و 1/0 از منطقه در کلاس های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد  نهایی حاصل از تلفیق زمین لرزه و زمین لغزش قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


اوهانیان، ت.، طاووسیان، ش،. افتخارنژاد، ج1978.، نقشه 1:100000 زمین شناسی بیرجند، ورقه بیرجند.

-حیدری آقاگل، م.، 1394. بررسی ساختاری زیرکوه با نگرشی بر لرزه خیزی منطقه (حاجی آباد- شرق ایران)، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، 186 ص.

-تاناکا،ک.،1383. مقدمه‌ای بر منطق فازی برای کاربردهای عملی آن، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 141ص.

-پورکرمانی، م.، آرین، م.، 1376. لرزه­خیزی ایران. دانشگاه شهید بهشتی.

- خطیب،م م.، 1368. تحلیل ساختاری کوه‌های جنوب بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

- خطیب، م­م.، 1377. هندسه پایانه گسلهای امتدادلغز، پایان نامه دکتری ، دانشگاه شهید بهشتی، 224 ص.

-مؤمنی، م.، شریفی سلیم، ع.، 1390. مدل­ها و نرم­افزارهای تصمیم­گیری چند شاخصه، نشر مؤلفین. صفحه 2-5.

- قهرمانی، م.، 1395. تحلیل هندسی-جنبشی و برآورد خطر زمین­لرزه پهنه گسلی دهک در غرب سهل آباد (جنوب شرق بیرجند)، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند ، 119 ص.

-کوره پزان دزفولی، ا.، 1384. اصول تئوری مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مدل‌های مسایل مهندسی آب، دانشگاه امیرکبیر، جلد 1، 261ص.

- منصوری، ه.، وکیلی اوندری، ف.، خطیب، م­م.، 1395. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق بولین در کوه باقران(جنوب بیرجند)، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی همدان، دوره دهم، شماره 20، ص 69-41.


 
 

 

 

 

-Tirrule, R., Bell, L.R., Griffis, R.J., Camp, V.E , 1983.The Sistan suture zone of eastern Iran., G.S.A, 94, 134-156.

-Walker, R.and Jackson, J., 2004. Active tectonic and late Cenozoic strain distribution in central and eastern Iran. Tectonics 23.

-Walker, R., Jackson J. & Baker, C., 2004- Active faulting and seismicity of the Dasht-e-Bayaz region, eastern Iran, Geophys. J. Int., 157, 265 – 282.

- Walker, R. & Khatib. M.M., 2006. Active faulting in the Birjand region of NE Iran, Tectonics, 25, 1-17.

 

 

 

 

 

-Allen, M., Walker, R., Jackson, J., Talebian, M ., Ghasemi, M., 2006. Contrasting styles of convergence in the Arabia-Eurasia collision: Why escape tectonics does not occur in Iran, Mem.  Geol.  Soc. Am., Special paper. 409, 579-589.

-Champati-ray, P.K., Dimri, S., Lakhera, R.C., and Sati, S., 2007. Fuzzy- based method for landslide hazard assessment in active seismic zone of Himalaya, Landslides. 4, 101-111.

-Neaupane, K.M., Piantanakulchai, M., 2006. Analytic network process model for landslide hazard zonation, Engineering Geology, 85, 281-294.