تحلیل توسعه شکستگی ها وابسته به چین خوردگی و تعیین جهت تنش های برجا در سازند سروک در یکی از میادین نفتی غرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

2 دکترای زمین شناسی تکتونیک دانشکده علوم دانشگاه بیرجند شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

3 گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

چکیده

تحلیل مقاطع لرزه­ای عمود بر محور چین و ترسیم دوایر محاطی بر روی این مقاطع نشانگر خمش بیشتر در یال جلویی به علت فرازگیری بیشتر واحد های رسوبی در اثر عملکرد فشارش و حرکت گسل­های راندگی می باشد که باعث توسعه وتراکم شکستگی در یال جنوب غربی شده است. افزایش هرزروی گل حفاری در چاه های یال جلویی تاقدیس در ارتباط با گسترش شکستگی­های کششی و طولی وابسته به افزایش کوتاه شدگی و برخاستگی تاقدیس، انتشار گسل­های راندگی و تشکیل ساختارهای دوپلکسی در مجاورت این چاه ها میباشد. جهات تنش بیشینه و کمینه در چاه شماره 2 واقع در بخش میانی تاقدیس به ترتیب  N50و N140می­باشد. تش بیشینه برجا در بخش میانی میدان متاثر از چین خوردگی نئوژن زاگرس می باشد. در بخش شرقی تاقدیس، جهت شکستگی کششی - القایی و یا جهت تنش بیشینه برجا منحرف شده و راستایN30E  را نشان میدهد. ریختگی ها و یا جهت تنش کمینه برجا در راستای عمود بر راستای شکستگی های کششی بوده و دارای روندN120  هستند. نقشه های هم عمق زیرسطحی نشان می­دهند که در بخش جنوب شرقی این تاقدیس کانتور­ها منحرف شده و نسبت به تاقدیس مجاورجابجایی چپگرد را نشان می­دهد. هرزروی بسیار زیاد گل حفاری چاه شماره 4 (پلانژ جنوب شرقی چین) به
دلیل واقع شدن این چاه در کمترین فاصله از خط اثر گسل امتداد لغز بین دو تاقدیس و قرار گرفتن در منطقه تمرکز تنش ناشی از برهم کنش توام خطواره های گسلی شمال غربی وابسته به چین خوردگی و شمال شرقی به دلیل عملکرد فعالیت گسل امتدادلغز چپگرد متعاقب رویدادهای چین خوردگی نئوژن در زاگرس می باشد.

کلیدواژه‌ها


 

مهدور، م.ر.،  فارسی‌مدان، م.، و کمالی، ز.، 1394. بررسی عملکرد شکستگی‌ها و تعیین تنش برجا در سازند مخزنی آسماری میدان نفتی مارون (بر اساس تفسیر نتایج نمودارهای تصویرگر)، مجله زمینساخت، شماره 2، ص 35-14.

یوسفی، مهدی.، موسوی، سید مرتضی.، خطیب، محمد مهدی و یزدانی، محمد.، 1397. تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر. فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، شماره 110، ص 128-119.

 

 

Berberain, M., 1995. Master blind thrust fault hidden under the Zagros folds: Active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophys 241, 143-224.

Brudy, M., Zoback, M.D., 1993. Compressive and tensile failure of bore-holes arbitrarily inclined to principal stress axis: application to the KTB boreholes.34th US Symposium on Rock Mechanics Germany.

Intera Petroleum Technologies Company, Ltd, 1992. Marun Field study 9, 554-5621.

Jaeger, J.C., Cook, N.G.W., 1979. Fundamentals of rock mechanics. Chapman & Hall, New York.

Nelson, E.J., 2005. Transverse drilling-induced tensile fractures in the West Tuna area, Gipps land Basin, Australia. implications for the in situ stress regime 42, 361-371.

Peska, P., Zoback, M.D., 1995. Compressive and tensile failure of inclined borehole and determination of in situ stress and rock strength. Journal Geophysics Research 100 (B7), 12791–12811.

Plumb, R.A., Cox, J.W., 1987. Stress directions in eastern North America determined to 4.5 km from borehole elongation measurements. Journal Geophysics Research 90, 5513–5522.

Sherkati, S., Letouzey, j., Frizon de Lamotte., 2006. Central Zagros fold-thrust belt (Iran): New insights from seismic data, field observation, and sandbox modeling. Tectonics 25, 1-27.

Tingay, M,. Reinecker, J., Müller, B., 2008. Borehole breakout and drilling-induced fracture analysis from image logs. World Stress Map Project. Guidelines: Image Logs.