تعیین الگوی جریان در محفظه ماگما با استفاده از آنالیز جهت یابی ترجیهی شکل کانی‌ها (SPO) در گرانیت‌ها، مطالعه موردی در باتولیت الوند

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

چکیده
ساخت­های اولیه در توده­های گرانیتی می­توانند الگوی جریان ماگما را قبل از سرد شدن کامل آن ثبت کنند. از طریق مطالعه ساخت­های اولیه می­توان تا حدودی به­نحوه­ی تکامل ماگما و وقایعی که حین صعود و جایگیری آن رخ می­دهد، پی برد. هدف از این پژوهش معرفی روشی برای تعیین الگوی جریان ماگما با استفاده از ساختارهای ماگمایی است. یکی از ساخت­های اولیه مفید ، جهت­یابی ترجیحی کانی­های شکل­دار فلدسپار پتاسیم در گرانیت­ها است. با استفاده از جهت­یابی ترجیحی پتاسیم فلدسپار می­توان بیضی واتنش را در سه رخنمون از یک منطقه توسط نرم افزارSPO  تعیین کرد و سپس آنها را توسط نرم­افزارEllipsoid  تلفیق کرده و بیضوی واتنش را بدست آورد. بااین روش در سه منطقه مختلف از بخش جنوبی توده الوند شکل بیضی واتنش بدست آمده است. با توجه به شکل بیضوی واتنش نوع جریان ماگما در بخش جنوبی توده الوند از نوع غیریکنواخت واگرا تعیین گردید. در این نوع جریان ماگما از منطقه باریک به منطقه وسیعی وارد می­شود و سرعت آن کاهش می­یابد. این نوع الگوی جریان در توده­هایی که جایگزینی آنها تحت تاثیر نیروهای تکتونیکی منطقه است تشکیل می­شود.

کلیدواژه‌ها


منابع

- اشراقی،ص.، 1381.  نقشة زمین شناسی 1:100000 ورقه تویسرکان. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

- اقلیمی، ب.، 1379. نقشه زمین­شناسی100000/1 ورقه همدان. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 

- اصلانی، ع.، علیمحمدیان، ح.، قلمقاش، ج و نظری، ح.، 1393. مطالعه ریز ساختاری و الگوی جایگیری نیمه جنوبی باتولیت الوند با استفاده از ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS). شماره94،صفحه1تا137.

- سپاهی گرو، ع. ا، 1378. پترولوژی مجموعه پلوتونیک الوند با نگرش ویژه بر گرانیتوئید­ها، رساله دکتری(پترولوژی)، دانشگاه تربیت معلم تهران.

- سپاهی، ع.ا.، اسدی، ن. و سلامی، ص. 1393 مطالعه پتروژنز، شیمی کانی‌ها و دما- فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی مجاورتی حاشیه توده الوند، همدان. مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان، شماره 2، جلد 26، صفحه 175تا 186.

- Balk, R. 1937 structural behavior of igneous rocks. Geology Society of America Memoir 5:177.

- Bergantz, G. W. and Dawes, R. 1994  Aspects of magma generation and ascent in the continental lithosphere. In: Ryan,M. Magmatic Systems. Academic Press, San Diego.

- Clous, H. 1922. Uber Ausbou Anvendung der granittektonischen Method: Preussinschen Geologischen Landesanstalt. 89: 1-18.

- Davis, G. H., Reynolds, S.J., Kluth, C.f. 1984. Structural geology of rocs and regions. New York, Wiley.

- Fernandez, C., Alvarado, J. D., Azpiroz, M.D., Castro. A. and Ventas, I.M. 2012  Fabric evidence for granodiorite emplacement with extensional shear zones in the Variscan Gredos bodyif (Spanish Central System). Journal of Structural Geology 42 : 74- 90.

- Fernandez, C. And  Castro, A. 1999 Brittle behaviour of granitic magma: thw example of Puente del Congosto, Iberian Bodyif, Spain. Geology Society, London, Special Publications 168:191-206.

- Ildefonse, B., Albaret, L., Diot, H. 1997 Rigid particles in simple shear flow: is their preferred orientation periodic or steady state  In: Bouchez. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands 8 : 177-185.

- Launeau, P. and Robin, P.Y.F. 2005  Determination of fabric and strain ellipsoids from measured sectional ellipses- implementation and application. Journal of Structural Geology  27: 2223-2233.

- Mahmoudi, Sh.,  Carfu, F.,  Masoudi, F.,  Mehrabi, B. and  Mohajjel, M.  2011  U-Pb dating and emplacement history of granitoid pluton in the northern Sanandaj- Sirjan zon Iran. Journal of Asian Earth Science 41: 238-249.

- Paterson,  S. R., Kenneth,  F. Jr., Schmidt, K. L., Yoshinobu, A. S. and  Semele Yuan, A., Miller, R.B. 1998 Interpreting magmatic fabric patterns in plutons. Lithos. 44: 53- 82.

- Paterson, S. R., Vernon, R. H., Tobisch, O.T. 1989. Areview of criteria for the identification of magmatic and tectonic foliation in granitoids. . Journal of Structural Geology. 11(3): 349-363.

- Ramsay, J.G. and  Huber, M.  1989  The techniques of modern structural geology.  Academic Press, Volume  1.

- Robin,P. Y. F.  2002  Determination of fabric and strain ellipsoids from measured sectional ellipses- theory. Journal of Structural Geology 24: 531-544.

- Shabazi, H., Siebel, W., Pourmoafee, M., Ghorbani, M., Sepahi, A.A., Shang, C.K. and Vousoughi Abedini, m. 2010 Geochemistry and U-Pb zircon geochronology of the Alvand plutonic copmlex in Sanandaj-Sirjan ZoneIran: New evidence for Jurassic magmatism. Journal of Asian Earth Science 30: 668-683.

- Shelly, D.  1992 Igneous and Metamorphic Rocks under the Microscope: Classification, textures, microstructures and mineral preferred orientation, Chapman & Hall.

- Stocklin, J .1968  Structural history and tectonics of Iran, A review. American Association Petroleum Geologists. 52:1229–1258.

- Vernon, R.H. 2000. Review of microstractural evidence of magmatic and solid- state flow. Electronic Geosiences. 5:2.

- Zibra, J.H., Kruhl, A., Motanini, R., Tribuzio, 2012. Shearing of magma along a high- grade shear zone:Evolution of microstructural during the trasition from magmatic to soild- state flow. Journal of Structural Geology. 37: 150-160