شواهد و تحلیل ساختاری در پهنه برخوردی زاگرس مرتفع (صحنه- هرسین)

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد تکتونیک دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی

10.22077/jt.2016.405

چکیده

چکیده:
منطقه مورد مطالعه در حد فاصل پهنه­های زاگرس مرتفع و سنندج - سیرجان قرار دارد. عمده واحدهای چینه شناسی در منطقه مورد مطالعه شامل توالی­های رسوبی- آتش‌فشانی، آهک­های مزوزوییک و آهک­های سنوزوییک است. عمده ساختارهای منطقه از روند کلی گسل زاگرس پیروی می­کند. رادیولاریت­ها اکثراً دارای لولای تیز و جزء چین­های جناغی هستند و زاویه بین­یالی آن‌ها در حدود 30 تا 70 درجه است. در منطقه شاه­آباد علیا رادیولاریت­ها به شدت چین­خورده­ و گسلیده هستند که گسلیدگی در آن‌ها بعد از چین­خوردگی رخ داده است. این رادیولاریت­ها فاقد میان لایه بوده و شواهدی از چین­خوردگی مجدد نشان می­دهند. بر این اساس به نظر می­رسد که رادیولاریت­ها در اینجا به صورت کلیپ است. چین­های بزرگ مقیاس مزوزوئیک (در آهک­ها) نیز داری لولای مدور و روند شمال غرب – جنوب شرق می­باشند، البته در برخی از چین­ها شواهد مبنی بر چین­خوردگی مجدد دیده می­شود. چین‌های سنوزوئیک منطقه دارای لولای گرد هستند و زاویه بین­یالی 120 درجه دارند. همچنین با توجه به دیاگرام (Π) رسم شده این چین­ها اکثراً استوانه­ای بوده و سطح محوری چین­های رسم شده دارای روند شمال غرب - جنوب شرق و عناصر چین در واحدهای متفاوت است. به­دلیل رئولوژی متفاوت شکل­گیری چین­ها در فازهای متفاوت تکتونیکی صورت گرفته است. راندگی آهک­های مزوزوئیک بر روی افیولیت­ها حاکی از تشکیل ساختارهای دوپلکسی است. مطالعه مورفولوژی انواع ماکل­های دینامیکی و اندازه بلورهای باز­تبلور یافته کلسیت نشان می­دهد که دگرریختی منطقه ویژگی یک گستره حدواسط را دارا می­باشد و دمای دگرریختی از بخش خارجی به بخش داخلی کوهزاد افزایش یافته است. میزان تنش­ جریانی بدست آمده از اندازه بلورهای کلسیت 200 تا 300 مگاپاسکال می­باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع

- آقانباتی، ع.، 1383، زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 586 صفحه.

_ تواضع، ز.، 1392. تحلیل ساختاری منطقه صحنه – هرسین    (خاور کرمانشاه)، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا 177 صفحه.

- حسینی­دوست، ج.، آلیانی، ف.، براتی، م.، نمازی، ع .، 1385، بررسی ویژگی­های تکتونیک صفحه­ای ناحیه خردشده کرمانشاه با نگرشی بر داده­های تکتونیکی، پترولوژی و کانه­زایی مربوط به آن در ناحیه کرمانشاه، گزارش طرح پژوهشی دانشگاه بو­علی سینا همدان 131 صفحه.

- صدر، ا.ح.، 1388، تحلیل ساختاری پهنه­ی برخوردی کوهزاد ازگرس در غرب الیگودرز ، رساله دکترا دانشگاه تربیت مدرس 143 صفحه.

- نعمتی، م.، یساقی، ع.، کمالی، م.ر.، 1389، استفاده از ریز ساختارهای بلور کوارتز و کلسیت و شاره­های درگیر در تحلیل دگرشکلی و برآورد خاستگاه سیستم رورانده­ی کوهزاد زاگرس در منطقه بختیاری،مجله بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، شماره 2، ص181-194.

- محجل، م.، سهندی، م.ر، 1378. تکامل پهنه سنندج-سیرجان در نیمه شمال باختری و معرفی زیر پهنه­های جدید در آن، فصلنامه علوم زمین تابستان شماره 32، صفحه 28-49.

Reference:

-Braud, J., 1987. Paleogeographique, magmatique et structural de la region Kermanshah. Iran. These the etate,universite de Paris france, 489p.

 -Burkhard, M., 1993, "Calcite twins. theirgeometery .appearance, significance as stress-strain markers and indicators of tectonic regime: a review," .J Struct Geol, 15:351-368.

-Coward, M.P., 1996,"Balancing sections through inverted basins," Geological Society of London Special publications 99:51-77.

-Fleuty, M.J., 1964. The description of folds, London Proceedings of the geologists Association 75:461-492.

-Evans, M.A., Dunne, W.M., 1991,"Strain factorization and partitioning in the North Mountain thrust sheet ,central Appalachian," USA. J Struct Geol. 13:21-36.

-Ferrill., D.A., Morris, P.A., Evans, M.A., Burkhard, M., Groshong , Jr.R.H., Onasch, C.M., 2004 ,"Calcite twin morphology :a low-temperature deformation geothermometer,"  J Struct Geol. vol. 26:1521-1529.

-Gilotti, J.A., Kumpulainen, R., 1986,"Strain softening induced ductile flow in the Sarv thrust sheet, Scandinavian Caledonides," Journal of Structural Geology, 8:441-455.

-Harris, L.D., Milici, R.C., 1977,"Characteristics of Thin-skinned style of deformation in the southern Appalachians and potential  hydrocarbon traps,"U.S.Geological survey professional paper. 1018:16-19.

-Hatcher, R.D.JI., 2007 ,"Confirmation of Thin-skinned Thrust Faulting in Foreland FOLD-Thrust Belt and Its Impact on Hydrocarbon Exploration, "Bally, Gordy and Stewart .Bulletin of Canadian PetroleumGeology, 1966, American Association of petroleum Geologists article 700344P.

-Hubbert, M.K., Rubey, W., 1959 ,"Role of fluid pressure in mechanics of overthrust faulting" Geological Society of America Bulletin 70:115-205.

-Hudleston, P.J., 1973.Fold morphology and some geometric implications of theories of fold development. Tectonophysics, 16: 1-46.

-Kazmin, V.G., Ricou, L.F., Sbortshikov, I.M., 1986 ,"Structure and evolution of the passive margin of the eastern Tethys, Tectonophysics 123:153-179.

-Mohajjel, M., Fergosson, C.L., Sahandi, M.R.,2003.Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision Sanandaj-Sirjan Zone. western Iran, Journal of Asian Earth Sciences. 21,397-412.

-Muller, W.H., Hsu, K.J., 1980,"Stress Distribution in overthrusting slabs and mechanics of Jura deformation," Rock Mechanics, Supplement. 9219-232.

Passchier, C.W., 2005 ,"Trouw R.A.J. Micro tectonics," Springer Verlag Berlin Heidelberg in Germany.306 page.

-Rowe, K,J., Rutter,E.H,"1990 ,"Paleostress estimation using calcite twinning Exprimental calibration and application to nature," Journal of  Structural Geology 12.1-18.

-Rutter, EH., 1995,"Experimental study of the influence of stress ,tempreature ,and strain on the dynamic recryctalization of  carrara marble," J Geophys Res 100:24561-24663.

-Vernon, RH., 1981 ,"Optical microstracture of partly recrystallized calcite in some naturally deformed marbles," Tectonophysics 78:601-612.

-Yassaghi, A., James, P.R., Flottmann, T., 2000 ,"Geometric and kinemetic evolotion of asymmetric ductile shear zones in thrust sheets southern Adelaide Fold-Thrust Belt, South Australia", Journal of Structural Geology. 22:889-912.