گسل خزر، ساختار هندسی و فعالیت آن.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه لرزه زمین ساخت، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

10.22077/jt.2020.2558.1025

چکیده

در دامنه شمالی رشته کوه البرز گسل خزر با ایجاد یک پله آشکار در توپوگرافی همراه گردیده و در امتداد آن تمامی عوارض ژئومورفیک کوهستان به ناگهان پایان می یابد. به دلیل فرسایش شدید و پوشش گیاهی انبوه، مشاهده ساختارهای زمین شناسی در امتداد آن به سختی امکان پذیراست. در این مطالعه بخشی از ویژگی های این ساختار در بخشی از طول آن در البرز خاوری و مرکزی ارائه می گردد. این بررسی ها نشان از فعالیت بالای این سیستم گسلی در سراسر طول خود در این مناطق است.
در حاشیه شمالی رشته کوه البرز، گسل های فرعی حاصل از فعالیت پیشرونده گسل خزر، شکل گرفته اند. این گسل ها معمولا امتداد زیادی ندارند و به شکستگی های دیگری در دامنه جنوبی تر خود ختم می شوند. مکانیزم آن ها امتدادلغز می باشد. در اثر جابه جایی های امتدادلغز صورت گرفته در امتداد آنها، این گسل ها به همراه گسل خزر هندسه لبه شمالی رشته کوه البرز را به کنترل خود در آورده اند.

کلیدواژه‌ها