دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1397، صفحه 1-96 
2. بررسی اثرات آبگیری مخزن سد یامچی بر لرزه خیزی منطقه

صفحه 13-29

حجت اله صفری؛ مریم آق آتابای؛ علیرضا طبرسا؛ حامد رضایی؛ سعید گلمغانی ابراهیمی