نقش رژیم تکتونیکی ترافشارشی در شکل گیری منطقه بی بی مریم در بخش شمالی زمیندرزسیستان، شرق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه زمین شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه بیرجند- ایران

3 -گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

5 -گروه علوم زمین، دانشگاه بریمن، بریمن، آلمان.

10.22077/jt.2020.1362

چکیده

چکیده
صفحات گسلی نزدیک به قائم با خش لغزهای تقریباً افقی و انطباق این داده ها با داده های ناهمسانگردی مغناطیس پذیری، یک رژیم ترافشارشی غالب امتدادلغز راستگرد با مولفه معکوس را در منطقه بی بی مریم نشان می دهد. مجموعه چین های با آرایش پلکانی و چین های دو سویه پلانژ  با نشانگرهای لغزشی مانند راندگی ها و دوپلکس ها در یال های چین خوردگی ها نیز وجود دگرشکلی ترافشارشی را تایید می کنند. همراهی دگرسانی گرمابی با ترافشارش، شرایط ایده آلی برای فعالیت مجدد شکستگی های برشی در سنوزوئیک پایانی فراهم نموده که آن ها آخرین فاز فعالیت تکتونیکی در منطقه را ثبت کرده اند. مجموعه ای از شکستگی های برشی، راستای تنش فشارشی (σ1) را بصورت 025⁰N مشخص می کنند که با رژیم تنش طی پلیوکواترنری سازگار است؛ نتایج حاصل از تحلیل گسل ها جهت تنش فشارشی (σ1) را بصورت 085⁰N نشان می دهد که با رژیم تنش میوسن میانی- پایانی منطبق می باشد. همچنین در این منطقه توده های گرانیتوئیدی در امتداد گسل ها رخنمون یافته اند، که این گسل ها شاخه هایی از سیستم گسلی نهبندان (NFS) محسوب می شوند. فعالیت رژیم ترافشارشی راستگرد در طول NFS ممکن است بطور موثری بر روی فرایش این توده های گرانیتوئیدی در منطقه بی بی مریم و در نتیجه شمال SSZ طی سنوزویک تاثیر گذاشته باشد. شواهد صحرایی نشان می دهند که فرایش توده های گرانیتوئیدی در این منطقه زودتر از زمان الیگومیوسن رخ نداده است.

کلیدواژه‌ها