تحلیل ساختاری تاقدیس ازگله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا

2 2دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا

10.22077/jt.2020.1561

چکیده

تاقدیس ازگله در شمال باختری استان کرمانشاه و نزدیک روستای ازگله است. تاقدیس متقارن ازگله با راستای شمال باختری- جنوب خاوری در زاگرس چین خورده و در زیر ناحیه لرستان قرار دارد. در رخنمون این چین سازندهای آهکی ایلام در هسته ، مارن و آهک های سازند گورپی و شیل و مارن سازند پابده در یال های آن مشاهده می شود. این چین بسته و دامنه کوتاه دارد و هندسه لولای آن تیز است. محور آن دوسویه به سمت شمال باختر و جنوب خاوری میل دارد و از نظر وضعیت سطح محوری در گروه چین های ایستاده قرار دارد. سازند گورپی در یال پیشانی این چین ضخیم شدگی نشان می دهد. چین ازگله همانند اکثر چین های زاگرس جزو چین های مرتبط با گسل است و بر طبق نمودار های مختلف این چین با هندسه چین های جدایشی همخوانی بیشتری دارد. انحراف آبراهه ها در دماغه چین و وجود آب چاک ها و هوا چاک های متعدد نشان دهنده رشد جانبی آن و به موازات سطح محوری یعنی در راستای شمال باختری –جنوب خاوری تاقدیس ازگله است. رشد طولی چین ازگله نشان از فعال بودن  تاقدیس  بخاطر حرکت گسل مرتبط با آن است و فعالیت های لرزه ای منطقه آن را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها