تحلیل هندسی- ساختاری تاقدیس خرم‌آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

2 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 . هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 هیات علمی دانشگاه لرستان

چکیده

چکیده
تاقدیس خرم آباد با یال جنوبی برگشته و روند شمال باختر- جنوب خاور در مجاور شهرستان خرم آباد، در کمربند چین خورده – رانده زاگرس واقع شده است. سه پیمایش ساختاری عمود بر محور تاقدیس صورت گرفت و ویژگی‌های ساختاری (شیب و راستای لایه بندی) ساختارهایی مانند گسل ها، ریز چین‌ها و درزه‌ها برداشت گردید. به منظور تجزیه و تحلیل هندسی و تعیین نوع چین خوردگی مرتبط با گسلش راندگی، پارامتر‌های مورد نظر بر نمودارهای جمیسون (1987) منتقل و با بررسی‌های انجام شده، مشخص گردید که تاقدیس خرم آباد، هندسه‌ای مشابه با چین‌های انتشار گسلی و چین‌های جدایشی گسل خورده دارد. گسل زاگرس مرتفع که در این منطقه به نام گسل رانده خرم آباد شناخته شده است از جنوب این تاقدیس گذشته است و عامل اصلی شکل‌گیری تاقدیس خرم آباد است.

کلیدواژه‌ها


 

 

 


 

 

منابع:

 

Berberian, M. (1995). Master blind thrust faults hidden under the Zagoros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241, 193–224.

Dahlstrom, C.D.A., (1970). Structural geology in the eastern margin of the Canadian Rocky Mountains. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, Vol. 18, P. 332-406.

Fluety, M.J., (1964). The Description of Folds. Proceedings of the Geologist Association, No. 75, P.  461-492.

Jamison, W.R., (1987). Gometric Analysis of fold development in overthrust terrans.Journal of Structural Geology. Vol. 9, p. 207-219.

McQuarrie, N., (2004). Crustal scale geometry of the Zagros fold-thrust belt, Iran. Journal of Structural Geology, Vol. 26 (3), P. 519-535.

Mitra, S., (2002). Fold-Accomodation Faults. AAPG Bull., Vol. 86(4), P. 671-693.

Mitra, S., (2002). Structural models of faulted detachment folds. AAPG Bull., Vol. 86(9), P.1673-1694.

Passchier, C.W., (1998). Microtectonics. Springer. P111.

Sepehr, M., (2001). The Tectonic Significance of the Kazerun Fault Zone, Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Thesis Submitted for the Degree for Ph.D, University of London. P215.

Sepehr, M. and Cosgrove, J.W., (2004). Structural framework of the Zagros fold-thrust belt, Iran. Marine and Petroleum Geology.Vol. 21, p. 829-843.

Sherkati, S. and Letouzey, J., (2004). Variation of structural style and basin elevation in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran, Marine and Petroleum Geology. Vol. 21, p. 535-554.

Sherkati, S., Molinaro, M., Letouzey, J and Frizon, D. (2005). Detachment folding in the Central and Eastren Zagros fold-belt (Iran): salt mobility,multiple detachments and late basement control. Journal of Structural Geology. Vol. 27, p.1680-1696.

Stocklin, J., (1968), Structural History and Tectonics of Iran.

Suppe, J. and Medwedeff, D.A., (1990). Geometry and kinematics of fault-propagation folding. Eclogae Geologicae Helvetiae, V. 83, 409-454.