ارزیابی فعالیت تکتونیکی جنوب باختر زرین رود (جنوب زنجان)

نویسندگان

1 .دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا

2 2. استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده
منطقه مورد مطالعه حوضه‌ی جنوب باختر زرین رود در جنوب استان زنجان می‌باشد. در این مطالعه شاخص‌های مختلف شامل نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره(Vf)،  طول گرادیان رود(SL)، انتگرال ارتفاع سنجی(Hi)، شکل حوضه(Bs) وعدم تقارن حوضه زهکشی(AF) و الگوی آبراهه‌ها محاسبه گردید. از ترکیب این شاخص‌ها با یکدیگر می‌توان رابطه شاخص فعالیت تکتونیکی (Active tectonics index) (Iat) را بدست آورد. در این مطالعه برای محاسبه شاخص‌های مورفومتریک از نقشه‌های توپوگرافی وDEM منطقه در محیط نرم افزارGIS 10.5   Arcاستفاده گردید. الگوی آبراهه‌های این منطقه از نوع آبراهه‌ی درختی می‌باشد. براساس مطالعات انجام شده منطقه مورد مطالعه از نظرفعالیت تکتونیکی به دوناحیه با فعالیت متوسط و کم تقسیم‌بندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 

 

   

منابع

 

آقانباتی، ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران، نشر سازمان زمین‌شناسی ایران، 590 ص.

باقری، سجاد، 1387. بررسی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحول لندفرم‌های تاقدیس قلاجه (استان کرمانـشاه)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

حدادان، م.، 1384، نقشه1:100000 زمین‌شناسی زرین رود(گرماب)، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

علیزاده، امین.1382. اصول هیدرولوؤی کاربردی، انتشارات آستان قدس، چاپ شانزدهم، 815 ص.