دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-105 
3. مطالعات ساختاری شکستگی ها و چینه نگاری مکانیکی رسوبات کرتاسه ناحیه اصفهان

صفحه 36-58

علی فرضی پور صائین؛ زهرا تاجمیر ریاحی؛ همایون صفایی؛ سهیلا بیگی