دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-115 
6. شواهد و تحلیل ساختاری در پهنه برخوردی زاگرس مرتفع (صحنه- هرسین)

صفحه 73-96

سید جعفر حسینی دوست؛ زهرا تواضع؛ محمد رضا سهندی