مشخصات هندسی پهنه فرورانش مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران

2 3استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران

چکیده

با توجه به نقش قطعه­بندی گسل در کنترل دگرشکلی، تعیین قطعات اصلی گسل مکران (در محل فرورانش) براساس گسل­های انتقالی برای شناخت هر چه بیشتر میزان خطر احتمالی زمین­لرزه و دریالرزه ناشی از آن ضروری است. از اینرو در این مطالعه گسل­های انتقالی پهنه فرورانش مکران شناسایی و به دنبال آن قطعه­بندی گسل مکران انجام گردید. گسل مکران واقع در دریای عمان از 6 قطعه اصلی تشکیل شده است. اکثر این قطعات توسط گسل­های انتقالی با روند NW-SE (مانند گسل سونه) از یکدیگر جدا شده­اند. این گسل­های انتقالی، از جمله عوامل جابه­جایی منشورهای برافزایشی هستند. با توجه به تاثیر شیب فرورانش در برآورد خطر لرزه­خیزی و دریالرزه یک پهنه فرورانش، ما چهار مقطع عرضی عمود بر پهنه فرورانش در طول جغرافیایی °58، °60، °63 و °66 بر روی پهنه ساختاری مکران پیشنهاد دادیم. بررسی این مقاطع نشان می­دهد که در محل فرورانش، صفحه فرورونده شیب چندانی ندارد. اما میزان شیب در عرض­های جغرافیایی یکسان، متفاوت می­باشد. در این مطالعه، میزان شیب صفحه فرورونده در نقاط مختلف با فاصله گرفتن از محل فرورانش بر روی مقاطع عرضی مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها