اهداف و چشم انداز

 

 

اهداف انتشار نشریات دارای اعتبار علمی-پژوهشی

1) معرفی دستاورد های جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه ها؛

2)ایجاد زمینه ی همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور؛

3)طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش ؛

4)ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه ؛

5)کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی ،علمی،تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاورد های تازه علمی؛

6) ارتقای سطح دانش صاحبنظران ،کارشناسان و علاقه مندان.