اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد مهدی خطیب

زمین شناسی (تکتونیک) عضو هیئت علمی

mkhatibbirjand.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمودرضا هیهات

زمین شناسی (تکتونیک) عضوهیئت علمی

heyhatmgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد مهدی خطیب

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

mkhatibbirjand.ac.ir

دکتر محمودرضا هیهات

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

heyhatmgmail.com

دکتر علی یساقی

زمین شناسی( تکتونیک) عضو هیئت علمی

yassaghimodares.ac.ir

دکتر سید احمد علوی

زمین شناسی( تکتونیک) هیئت علمی

a-alavisbu.ac.ir
a-alavi@sbu.ac.ir

دکتر سیدسعید محمدی

زمین شناسی( پترولوژی) عضو هیئت علمی

ssmohammadibirjand.ac.ir

دکتر بهنام رحیمی

زمین شناسی( تکتونیک) هیئت علمی

b-rahimium.ac.ir

دکتر همایون صفائی

زمین شناسی( تکتونیک) هیئت علمی

safaeisci.ui.ac.ir

دکتر محمدرضا قاسمی

زمین شناسی( تکتونیک) هیئت علمی

ghassemi.m.rgmail.com

مدیر داخلی

دکتر فرح جلیلی

کارشناس آموزشی

farah_jalilibirjand.ac.ir

ویراستار

دکتر غلامرضا میراب شبستری

رسوب شناسی و سنگ های رسوبی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

gshabestaribirjand.ac.ir