دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1398، صفحه 1-96 
5. بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های مورفومتریک در جنوب حوزه آبخیز دشت بیرجند

صفحه 69-81

10.22077/jt.2020.1371

زینب عباسی؛ آرزو شفیعی؛ سید محمد تاجبخش؛ هادی معماریان؛ سید مرتضی موسوی