دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1399، صفحه 1-100 
6. مقایسه تحلیل شبه استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سد خاکی آزادی

صفحه 71-85

10.22077/jt.2020.1507

احمد رضا مظاهری؛ مصطفی زین العبادی روز بهانی؛ بهرنگ بیرانوند